The Assessors of the Asian University Network - Quality Assurance (AUN-QA) are warmly welcomed!
Welcome to the Vietnamese Doctors’ Day!
Home Binh Hua Thanh

Binh Hua Thanh

Binh Hua Thanh

Researches/Studies/Projects:

  1. THE PARTY’S AWARENESS AND MINDSET REFORM ABOUT PRIVATE ECONOMY DURING REFORM PERIOD. 2022 - 2023. Principal Investigator

Conference’s proceeding:

  1. Hứa Thanh Bình. 2012. Vai trò của sức sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng quốc gia phát triển bền vững. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững.
  2. Hứa Thanh Bình. 2015. Nâng cao sức sáng tạo của doanh nghiệp trong sự nghiệp đẩy mạnh đổi mới kinh tế ở Việt Nam. Hội thảo quốc tế: Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (114).
  3. Hứa Thanh Bình. 2016. Phát triển đặc khu kinh tế - động lực nâng cao sức sáng tạo, đổi mới kinih tế ở Việt Nam. Hội thảo quốc tế Việt nam học: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu (300).
  4. Hứa Thanh Bình. 2017. Nâng cao năng lực tự chủ đổi mới, sáng tạo - Giải pháp cốt lõi để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp.
  5. Hứa Thanh Bình. 2020. Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giảng dạy các môn khoa học xã hội - định hướng và thách thức (31).