The Assessors of the Asian University Network - Quality Assurance (AUN-QA) are warmly welcomed!
Welcome to the Vietnamese Doctors’ Day!

Publications:

International Publications

  1. Vũ Thị Mai, null, Hoàng Văn Hùng, Lê Hoàng Phương, Balasubramani Ravindran, Nguyễn Thị Minh Phương, Văn Hữu Tập. (2023). High removal efficiency of ammonium from aqueous solution by colloidal silver nanoparticles: batch adsorption. Urban Water Journal, 1-13. https://doi.org/(...)573062X.2023.2290614
  2. Van Hung Hoang, null, Thi Cuc Luu, Thuy Linh Vi, Gio Serafin Ivan Jimenez Marcaida, Truong-Tho Pham, Huu Tap Van. (2023). Enhancing acid orange II degradation in ozonation processes with CaFe2O4 nanoparticles as a heterogeneous catalyst. The Royal Society of Chemistry, RSC Adv., 2023, 13, 28753-28766. https://doi.org/(...): 10.1039/d3ra04553f
  3. Lương Thị Quỳnh Nga, Hoàng Lê Phương, Nguyễn Thị Minh Phương, Văn Hữu Tập, Murat zilmaz, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Quang Trung, Vi Thị mai Hương. (2022). Removal of Tetracyclin from aqueous solution using composite dsorbent of ZnAl layered double hydroxide and bagasse biochar. Environmental Technology & Innovation. https://doi.org/(...)16/j.eti.2022.102914

National publications

Conference’s proceeding:

  1. Lương Thị Quỳnh Nga. 2013. Nghiên cứu một số đặc điểm ở bệnh nhân uốn ván điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 2008 - 2012. Hội nghị khoa học Truyền nhiễm và HIV toàn quốc 2013 Tóm tắt các báo cáo khoa học, 2013 (37).